Wpływ działalności związanej z wykorzystaniem promieniowania joniz. na ludzi i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: Przychodnia „MEDICUS” ul. J. Lelewela 1/1 44-100 Gliwice

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące , typ aparatu rtg – aparat stomatologiczny punktowy , aparat pantomograficzny z funkcją CBCT

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, /typ pracowni – pracownia rentgenowska

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/:

  • CS 81003D -aparat pantomograficzny z funkcją CBCT – , decyza nr: 127/2021 wydana przez ŚPWIS w Katowicach z dnia 29.03.2021r.

  • KODAK 2200 -aparat punktowy stomatologiczny – , decyzja nr . 455/2014 Wydana przez ŚPWIS w Katowicach dnia 26.09.2014r.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/:

  • CS 81003D –aparat pantomograficzny z funkcją CBCT – , decyza nr: 126/2021 wydana przez ŚPWIS w Katowicach z dnia 29.03.2021 r.

  • KODAK 2200 -aparat punktowy stomatologiczny- , decyzja nr.454/2014 Wydana przez ŚPWIS w Katowicach dnia 26.09.2014r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników.

W dniu 18.08.2010r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Kodak 2200 oraz w dniu 12.02.2021 dla aparatu CS 81003D , podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.